Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Newyddion

??

 
Cynhaliwyd yr achlysur blynyddol o droi'r golau ar y goeden nadolig ger Garej Tywi ar nos Fercher 21fed o Dachwedd. Bu tyrfa fawr yn mwynhau gwrando ar gor yr ysgol yn canu carolau. Troiwyd golau'r goeden arno gan Rhydian Edwards, cadeirydd cyngor yr ysgol, a rhoiwyd y fendith gan y Parchedig Ceri Davies. Bu'r plant a'r rhieni yn dilyn Sion Corn draw i'r Babell lle roedd cwpanned o de a chacen, a wrth gwrs grotto Sion Corn.

 

Diolch yn fawr i Morrisons am ddarparu'r lluniaeth a'r anrhegion i'r plant.


Gwasanaeth Dinesig

Cyng. Sandra Thomas gyda aelodau o gôr Ysgol Llangynnwr yn ei gwasanaeth dinesig yn Eglwys Llangynnwr

??

Mae camerau CCTV wedi eu ailosod ger cylchfan Tywi


Rhodd

Cyng. Sandra Thomas, Cadair Cyngor Cymuned Llangynnwr yn cyflwyno siec i Liz Gilligan o Lyfrau Di-Dâl Caerfyrddin. Lleolwyd ar un amser yn Llangynnwr (fel yr 'Healthy Planet'), erbyn hyn maent yn Woods Row, Caerfyrddin.


 


Heddlu Dyfed Powyd

Fe fydd arddangosfeydd gan y Frigad Dan a'r Gwasanaeth Ambiwlans a partneriaethau eraill. Fe fydd cyfle i blant a phopl ifainc i weld sut mae y gwasanaeth Heddlu yn gweithio o fewn y gymuned ac hefyd gweithdy syrcas iddynt fwynhau