Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Y Cyngor

Y Cyngor yw’r corff etholedig o’r lefel cyntaf o’r llywodraeth genedlaethol, mae’n chwarae rhan bwysig drwy gynrhychioli’r gymuned lleol. Dylai ddeall gofynion y gwahanol grwpiau o fewn y gymuned ac mae dyletswydd arni i wneud pob penderfyniad yn agored ac yn rhesymol.

Mae’r Cyngor yn cynnwys cadeirydd neu gadairyddes, deuddeg aelod (wedi eu ethol neu gyfethol), yn cynrychioli dwy ward. Mae’n cyflogi Clerc a ef/hi yw’r Swyddog Cyllid Cyfrifol, mae’n rhoi cyngor a chefnogaeth gweinyddiaethol ac yn gweithredu dyfarniadau’r cyngor.

Ymhlith dyletswyddau blaenorol y Cyngor mae:

• Monitro llwybrau cyhoeddus.
• Ystyried materion cynllunio.
• Awgrymu gwelliantau i’r prif-ffyrdd.
• Gweithio efo’r heddlu i ddiogelu’r gymuned.
• Cysylltu efo’r Cyngor Sir ar gofalaeth goleuadau’r stryd.
• Darparu cefnogaeth ariannol i wahanol grwpiau gwirfoddol ac elusennau.
• Edrych ar ol y parc lleol, seddau cyhoeddus a’r byrddau newyddion.
• Ethol cynrychiolwyr i gyrff lleol a thu allan.
• Ystyried prosiectau cymunedol i elwa’r gymuned gyfan.