Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Newyddion 2014

Troi'r Golau ar y Goeden Nadolig

Cadeirydd y Cyngor, Cyng Glenda Lloyd a rhai o blant yr ysgol ar achlysur troi'r golau ar y goeded nadolig.

 


Rydym Yn Cofio

Cadeirydd y Cyngor, Cyng Glenda Lloyd, yng nghwmni swyddogion yr Egl wys, aelodau o'r cor a chadeirydd cyngor yr ysgol Adam Owen yn oedfa Sul y Cofio.

 


Busnesau newydd yn agor ym Mhensarn

Mae wedi bod yn amser prysur ym Mhensarn gyda tair siop newydd arall yn agor. Agorwyd Dunelm yn swyddogol gan y Cyng. Glenda Lloyd ac hefyd Subway a Domino's Pizza. Mae'r Cyngor Cymuned yn croesawu'r busnesau hyn i Bensarn ac hefyd y swyddu newydd sy'n cael eu creu

 

  photo DW/LCC & Adrian Davies Photography.

Cyngor wedi cael grant i ddatblygu’r parc

Mae Cyngor Cymuned Llangynnwr wedi cael grant i ddatblygu’r parc…….. Mewn cyfarfod diweddar o’r Cyngor roedd y Clerc yn falch i ddweud ei bod wedi bod yn llwyddiannus i gael grant o £15 mil oddiwrth Grantscape, mae’r arian yn cael eu darparu gan Gronfa Gymunedol a Amgylcheddol CWM. Roedd y cais wedi ei seilio ar ymgynghoriad diweddar ac roedd llawer o’r awgrymiadau wedi eu hymgorffori yn y cais. Yn dibynnu ar y gost mae’r cyngor yn gobeithio – ymestyn y llwybr, rhoi offer ymarfer yn y parc, adnewyddu offer, seddau / fordydd newydd a gwelliannau i’r mynedfa

Mae’r Clerc yn ymgynghori efo’r Cyngor Sir i weld pa hawliau sy eisiau, unwaith fydd y rhain wedi eu derbyn fe fydd yr is-bwyllgor Y Parc yn penderfynu a fydd eisiau fwy o grantiau neu i ddefnyddio arian y Cyngor.

Roedd cadeirydd yr is-bwyllgor, Cyng Selwyn Thomas yn hapus iawn i gael y newyddion am y grant a meddau “mae’r Cyngor yn ddiolchgar iawn i CWM am ei cefnogaeth am y prosiect pwysig hwn, mae rhaid i’r grant cael ei orffen o fewn dwy flynedd, rydym yn gobeithio gorffen y gwaith o fewn y Parc yn gyntaf ac wedyn gwneud y gwaith i’r fynedfa. Dymuna’r Cyngor ymddiheuro am unrhyw amhariad i ddefnyddwyr y parc tra bydd y gwaith yn mynd yn eu flaen”

  photo DW/LCC


Heol yn cael ei hail agor

 

Roedd newyddion da a newyddion gwael yaglun a'r B4300 o Langynnwr i Gapel Dewi yr wythnos hon. Er i'r heol chael ei hail agor fe feed goleuadau yn eu lle am beth amser!!


Western Power yn dod nôl i Langynnwr

 

Mae Western Power yn ail ddechrau ar waith a gafwyd eu stopio y llynedd oherwydd y tywydd gwael. Mae’r gwaith yn cynnwys adnewyddu'r llinell foltiau uchel uwch ben rhwng safle tai Penymorfa, Heol Blaengwastod a Heol Llangynnwr. Bydd rhan fwyaf o’r gwaith ar dir amaeth ond fe fyddwn nhw yn torri ar draws yr heol ar bwys Pencadlys yr Heddlu. Fel arfer gyda gwaith sydd wedi ei drefnu fe fydd cwsmeriaid yn cael gwybod os fydd tor yn y cyflenwad trydan


Prifathro Newydd i Ysgol Llangynnwr

Mae Mr. Aled Davies wedi ei benodi yn bennaeth ar Ysgol Llangynnwr. Oherwydd cyfrifoldebau yn ei ysgolion presennol ni fydd yn dechrau yn y swydd hyd Ionawr 2015. Pob hwyl Aled.


Y Cadeirydd yn agor siop newydd Poundstretcher

            

photo Lcc

Agorodd cadeirydd Cyngor Cymuned Llangynnwr, y Cyng. Selwyn Thomas, siop newydd Poundstretcher ym Mhensarn bore ddydd Gwener. Poundstretcher yw y cwmni discownt mwyaf ym Mrydain ac fydd y siop newydd yn creu 24 swydd newydd. Fe fydd Pet Hut newydd o fewn y siop; fe fydd hon yn stocio amrhyw o bethau i gŵn, cathau ac anifeiliaid bach; fe fydd yn darparu pob peth i berchnogion anifeiliaid mynwes o dan i tô.


Ail Agor Safle'r Heddlu yn Yr Aelwyd

   

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ail agor swyddfa i drigolion Llangynnwr i gael cyfle i drafod unrhyw fater gyda eu swyddogion. Fe fydd Jade Jones PCSO am Langynnwr yn bresennol yn y swyddfa yng nghefn Yr Aelwyd rhwng 10y.b. a hanner dydd ar ddydd Mercher cyntaf y mis yn dechrau yn Mis Mai. Fe fydd hyn yn cael ei adolygu ar ol rhai misoedd, hefyd fe fydd rhagor o sesiynau yn cael eu cynnal os fydd galw.


Gwahanfur Newydd

 

Mae gwahanfur newydd wedi ei roi ar lwybr Sticle. Yn dilyn cais wrth y Cyngor Cymuned mae gwahanfur wedi ei roi yn y fan ble mae llwybr Sticle yn croesu Lôn Penymorfa. Roedd diffyg gwahanfur wedi ei amlygu gan y Cyngor fel perygl i gerddwyr, yn enwedig plant, oherwydd roedd y gwelededd ar y llwybr yn dod lan o’r dre yn wael. Cafodd y gwahanfur ei osod gan y Cyngor Sir, a thalwyd am y gwaith gan y Cyngor Cymunedol.


Gwelliannau ym Marc Llangynnwr 9/2/14

Mae Parc Cyhoeddus Llangynnwr yn chwarae rhan bwysig yn Iechyd a Lles trigolion Llangynnwr. Mae’r Cyngor Cymunedol yn edrych i wella'r parc drwy ddarparu cyfleusterau newydd, yn cynnwys Campfa Allanol y gall pobl o bob oedran fwynhau. Er mwyn cyflawni eu hamcanion rydym eisiau gwybod eich barn chi fel gall y Parc gael ei wella. Dewch i ddweud wrthym 19 o Chwefror 2014  2.00y.h – 7.00y.h. Yn Yr Aelwyd, Rhos Las, Tregynnwr.

Poster download here

Llangunnor Community Park Improvements. download plan.

Llangunnor Park Consultation feedback form. download