Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

NEWYDDION 2015

Cyng Merlin Jones

Mae Cyngor Cymuned Llangynnwr yn drist i gofnodi marwolaeth y Cyng. Merlin Jones. Roedd Merlin wedi gwasanaethu Cyngor Dosbarth Caerfyrddin, Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Cymuned Llangynnwr am flynyddoedd maith, a drwy’r amser hyn pobl a chymuned Llangynnwr oedd ei flaenoriaeth. Dwedodd Cadeirydd Cyngor Cymuned Llangynnwr, y Cyng. Glenda Lloyd “yn amlwg mae’n meddyliau gyda’i deulu a’i ffrindiau yn yr amser trist hwn. Roedd gan Ferlin gymaint o brofiad ym musnes y Cyngor, yn y gymuned ac yn sirol, fe fydd colled fawr ar ei ôl”.

 


Troi'r golau ar y goeden nadolig......

 

Cadeirydd y Cyngor, Cyng Glenda Lloyd a rhai o blant yr ysgol ar achlysur troi'r golau ar y goeded nadolig.Hefyd yn y llun mae Cadeirydd  Ysgol Llangynnwr yn troi ymlaen goleuadau Nadolig.


 Hysbysfyrddiau newydd.

  

Mae Cyngor Cymuned Llangynnwr wedi buddsoddi mewn hysbysfyrddiau newydd. Mae’r byrddiau yn dal gwybodaeth ar eich cynghorwr/wraig lleol, a dyddiadau y cyfarfodydd misol. Mae agenda y cyfarfod misol nesaf hefyd i’w weld yma. Mae’r byrddiau wedi eu lleoli yn Nantycaws ar bwys yr arosfa bws, ac yn Heol Llangynnwr hefyd ar bwys yr arosfa bws. Pan fydd gwaith yn y Parc wedi eu orffen fe fydd un newydd yn cael ei rhoi yn y fynedfa. Os dymunech hysbysu eich achlysur lleol yn un o’r byrddau cysylltwch ar Clerc ar clerc@llangynnwr-cc.org.uk                 Plant o ysgol Llangynnwr yn helpu Cyng Glenda Lloyd, cadairyddes Cyngor Cymuned Llangynnwr i blannu cennin pedr ym Mhensarn.

Diolch yn fawr i Charlies am rhoi'r bylbiau.


 Gwelliantau yn parhau - Mae’r gwaith ym mharc Llangynnwr yn mynd yn eu flaen.

    

Yn dilyn gosod y gampfa allanol, estyn y llwybr o amgylch a parc a darparu cysylltiad i Maes Lewis Morris mae’r Cyngor Cymuned yn awr wedi adnewyddu’r cylchdro yn ardal y plant iau a rhoi siglen newydd yn ei lle. Mae’r gwelliantau hyn wedi eu dilynu i gynyddu defnydd y parc, a gwella mwynhad trigolion Llangynnwr. Mae gwelliantau pellach sydd ar y gweill yn cynnwys seddau newydd, fordydd picnic, mwy o finniau sbwriel a gwaith i'r fynedfa.


 Wraig lleol yn cael fedal gan y Frenhines.

Cafodd Mrs Zena Jenkins ei gwahodd i wasanaeth plant Blwyddyn 6 o Ysgol Llangynnwr oedd yn gadael ar ddiwedd y tymor ar y 16fed o Orffennaf. Dangosood ei ‘British Empire Medal’ i’r plant, a chafodd wrth y frenhines am ei gwasanaeth i fudiad y WI ac i Ysgol Llangynnwr.

Dyma ddisgyblion Blwyddyn 6 yn dangos eu tlysiau au tystysgrifau a gafwyd am eu cyflawniadau yn ystod eu amser yn yr Ysgol. Ar y 15fed o Orfennaf trefnodd y Blwyddyn 6 Wasanaeth Gadael gwych i rieni’r plant. Hefyd bu’r disgyblion yn rhannu eu cofion gorau efo gweddill ddisgyblion yr Ysgol.

Fel ysgol, hoffem ddiolch i holl blant Blwyddyn 6 am eu cyfraniad, ddim ond yn unig i’r Ysgol, ond hefyd i ardal a cymuned Llangynnwr yn ystod eu amser yn yr Ysgol. Pob dymuniad da a phob lwc iddynt yn y dyfydol.


Cynhelir Cyfarfod blynyddol Gyngor Cymuned Llangynwr 2015.

Llun dw/Lcc

Yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llangynnwr cafodd y canlynol eu ethol am 15/16 - Cadeiryddes: Cyng. Glenda Lloyd, Is-Gadeirydd: Cyng. David Watson, Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio: Cyng. Lee Whatley. Yn y llun hefyd mae Cadeirydd Llywodraethwyr yr Ysgol a Aled Owe.

 


 Fandaliaid i Hut Y Parc.....

Mae Cyngor Cymuned Llangynnwr yn siomedig iawn ddarganfod fod difrod wedi ei wneud i'r adeilad yn y parc yn y misoedd diwethaf; mae wedi bod yno ers blynyddoed ac wedi bod yn fan cwrdd i genhedlaeth o blant. Mae'r Cyngor yn bwriadu cadw golwg ar yr adeilad dros y misoedd nesaf. Mae wedi gawrio tua £1000 yn ddiweddar yn ei thrwsio. Os fydd y difrod yn parhau fydd rhaid ystyried ei dynnu lawr.  Dydi'r Cyngor ddim am wneud hyn ond efallai ni fydd opsiwn arall iddynt. Mae lan i'r pobl sy'n ei defnyddio i benderfynnu ei dyfydol!

 

 

llun dw/lcc

 Nodyn wrth Mr Aled Davies, Prifathro Ysgol Llangynnwr...

Annwyl Gymdogion Ysgol Llangynnwr, 

Ar adegau yn ystod diwrnodau ysgol mae’r traffig ger Ysgol Llangynnwr yn medru bod yn brysur iawn gan fod cymaint o deuluoedd yn dod a’u plant i’r ysgol  yn y bore ac yn eu casglu yn y prynhawn. Tybiaf fod hyn yn medru achosi trafferth i bawb sy’n gyrru heibio i’r ysgol.

Gyda chydweithrediad ein Rhieni, yr Heddlu a’r Cyngor Cymuned,  rydym yn ceisio hwyluso’r sefyllfa drwy gefnogi trefniant un ffordd WIRFODDOL, gyda’r traffig yn teithio o gyfeiriad Capel Babell a thuag at Meithrinfa Pobl Bach. Gweithredir y trefniant yma adeg tymor ysgol yn unig rhwng 8:30 a 9:30 y bore ac yna rhwng 2:30 a 3:30 yn y prynhawn. Gweler y diagram isod.

Gofynnwn yn garedig am eich cydweithrediad trwy gefnogi ein hymgyrch.

Diolch yn fawr iawn,

Yn gywir

Mr A. Davies

Pennaeth

 


 Pennaeth newydd i Ysgol Llangynnwr....

Dymuna’r Cyngor Cymuned groesawu’r pennaeth newydd, sef Mr . Aled Davies i Ysgol Gynnradd Llangynnwr. Rydym i gyd yn dymuno llwyddiant iddo yn ei swydd newydd.

Yn croesawu Mr. Davies yn y llun mae Y Cyng. Glenda Lloyd, Cadeirydd Cyngor Cymuned Llangynnwr; Mr. Greg Morgan, Cadeirydd Llywodraethwyr yr Ysgol a Aled Owen Cadeirydd Cyngor yr Ysgol.

Hefyd yn croesawu Mr Davies mae disgyblion sydd ar Gyngor Yr Ysgol.