Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Newyddion 2016

Etholiad Cynghorydd Sir

Manylion

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad

Manylion

Rhybudd Etholiad

Rhybudd Etholiad

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwr

 

Os yw'n anodd gwresogi eich cartref, ffoniwch Nyth

Mae Nyth yn agored i ddeiliad tai yng Nghymru ac yn rhoi cyngor ar arbed ynni, rheoli arian, tariffau tanwydd, a hawl i fudd-daliadau.

Yn ogystal â chyngor am ddim, os ydych yn berchen ar eich cartref neu'n ei rentu'n breifat, a'ch bod chi neu rywun sy'n byw gyda chi yn cael budd-dal yn seiliedig ar brawf modd, gallech fod yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref am ddim. Gall hyn gynnwys boeler gwres canolog newydd, inswleiddio'r atig, neu inswleiddio waliau ceudod a waliau solet.

Os yw'n anodd gwresogi eich cartref, cysylltwch â Nyth ar Rhadffôn 0808 808 2244 i gael cyngor am ddim ac i weld a ydych yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref o ran arbed ynni, neu ewch i www.nestwales.org.uk/cy/hafan i gael rhagor o wybodaeth.
Manylion

Hoffech chi chwarae rôl sy’n cefnogi eich cymuned leol?

Plannu cennin Pedr

Llun - Plant o Ysgol Llangynnwr
Llun drwy garedigrwydd Ysgol Llangynnwr

Casglu Sbwriel Cymunedol

Cafodd y tywydd anarferol o wlyb effaith ar faint o wyrffyddolwyr a oedd yn bresennol, er hynny ar ol y sgwrs ddiogelwch dechreuodd y grwp eu gwaith. Yn gyntaf Rhoslas a defnyddio'r llwybr lan i'r parc. Oherwydd y tywydd garw penderfynwyd ar ol awr a hanner roi lan a fe gasglwyd pedwar cwdyn o sbwriel.

Dwedodd Cyng Whatley a drefnodd y digwyddiad ei fod "wedi ei siomi tamaid bach fod fwy heb droi allan, ond oherwydd y tywydd roedd i'w ddisgwyl, er hynny casglwyd pedawr cwdyn a hoffai ddiolch i'r rhai a gymerodd rhan ac fydd yn trefnu rhagor sesiynau eto yn y dyfydol".

Mae'r Cyngor Cymuned yn diolch i adran sbwriel y Cyngor Sir am ddarparu'r offer.

Casglu Sbwriel Cymunedol
Llun - gwyrffyddolwriag Lis Duffy wrth ei gwaith
Llun drwy garedigrwydd Lee Whatley

HYSBYSIAD O GYFETHOL - Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

Beth am fod yn Gynghorydd Cymuned a helpu i wella eich cymuned leol?

Mae un sedd wag ar Gyngor Cymuned Llangynnwr (Ward Dwyrain) a dyma eich cyfle i gael eich cyfethol yn Aelod. Mae hwn yn gyfle arbennig i chi wneud gwahaniaeth i'r ardal leol trwy gyfrannu tuag at ansawdd bywyd o fewn y gymuned, yn ogystal a dylanwadu'n bositif ac effeithiol ar y gwasanaethau cyhoeddus gan sicrhau eu bod yn ateb gofynion lleol.

Os oes gennych ddiddordeb anfonwch lythyr yn rhoi crynodeb o’ch cefndir, a manylion byr o beth allwch gyfrannu at Blwyf Llangynnwr drwy fod yn aelod o’r Cyngor at y Clerc – dyddiad cau Dydd Iau 1af o Fedi 2016.

Danfonwch eich llythyr i Clive Thomas (Clerc), Cyngor Cymuned Llangynnwr, 59 Nantyrarian, Caerfyrddin SA31 3JQ - clerc@llangynnwr-cc.org.uk (HYSBYSIR)

Un o drigolion Llangynnwr yn hedfan allan i’r Gemau Olympaidd

Millie CurtisMae Millie Curtis, un o drigolion Llangynnwr wedi ennill trip byth gofiadwy i Seremoni Agoriadol y Gemau Olympaidd yn Rio 2016.

Dewysiwyd Millie, 8 oed, am ei argraffiad o lun trawiadol Jessica Ennis-Hill yn croesi’r linell orffen yng Ngemau Llundain yn 2012 mewn cystadlaeth a rhedwyd gan McDonalds UK.

Mae Cyngor Cymuned Llangynnwr yn llongyfarch Millie ar ei llwyddiant ac meant yn gobeithio y bydd yn mwynhau beth fydd yn ddiwrnodau cyffrous iawn iddi.

Llun drwy garedigrwydd Robin Griffiths

CYNGOR CYMUNED LLANGYNNWR - Swydd Wag (* Dyddiad cau Pasiwyd)

HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bodsedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Dwyrain o Gyngor Cymuned Llangynnwr.

Cynhelir etholiad i lanw’r sedd a enwyd os rhoddir cais ysgrifenedig o fewn pedwar diwrnod ar ddeg o ddyddiad yr Hysbysiad hwn gan ddeg etholwr o ardal etholiadol y Cyngor Cymuned a enwyd, i’r Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew Caerfyrddin, sef y Swyddog Priodol o’r Cyngor Sir.

Oni wneir cais am etholiad fel y nodwyd eisoes, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Cymuned yn unol a darpariaethau Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006.

Rhaid cyflwyno cais am etholiad, a lofnodwyd gan ddeg etholwr, yn Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ ar unrhyw ddydd ar ol dyddiad yr Hysbysiad hwn, ond heb fod yn ddiweddarach na 8ed Gorffennaf, 2016. Os gwneir cais am etholiad, cynhelir yr etholiad o fewn trigain diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn.
DYDDIEDIG yr 20fed Mehefin, 2016.

Gwobrau Cymuned


     

Cyflwynwyd Gwobrau Cymuned yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llangynnwr i’r Canon Aled Griffiths am ei wasanaeth i’r Eglwys, i’r Parchedig Mike Shephard am ei wasanhaeth i Gapel y Babell ac i Mrs Beryl Richards am ei gwasanaeth i’r ysgol. Diolchodd y gadair ymadawol, Cyng. Glenda Lloyd iddynt am eu blynyddoedd o wasanaeth nid unig i’w plwyfolion a phlant yr ysgol, ond hefyd i’r gymuned fwy eang yn Langynnwr


Cadeirydd Newydd Y Cyngor Cyng David Watson.