Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Newyddion 2017

CYNGOR CYMUNED LLANGYNNWR - Swydd Wag

HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bodsedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Gorllewin o Gyngor Cymuned Llangynnwr

Cynhelir etholiad i lanw’r sedd a enwyd os rhoddir cais ysgrifenedig o fewn pedwar diwrnod ar ddeg o ddyddiad yr Hysbysiad hwn gan ddeg etholwr o ardal etholiadol y Cyngor Cymuned a enwyd, i’r Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew Caerfyrddin, sef y Swyddog Priodol o’r Cyngor Sir.

Oni wneir cais am etholiad fel y nodwyd eisoes, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Cymuned yn unol a darpariaethau Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006.

Rhaid cyflwyno cais am etholiad, a lofnodwyd gan ddeg etholwr, yn Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ ar unrhyw ddydd ar ol dyddiad yr Hysbysiad hwn, ond heb fod yn ddiweddarach na’r 6ed Hydref, 2017. Os gwneir cais am etholiad, cynhelir yr etholiad o fewn trigain diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn.
DYDDIEDIG y 18ed Medi, 2017.

Hysbysiad

Bydd ‘Towy Riders’ yn defnyddio Parc Llangynnwr am y misoedd nesaf tra bod ‘Velodrome’ Caerfyrddin yn cael ei adnewyddu. Gall beicwyr ifanc o 6-16 blwydd oed gael ymarfer mewn techneg cyclo-cross ar borfa o flaen y tymor sydd yn rhedeg o fis Medi hyd y nadolig. Unrhywun sy’n edrych am sbri neu ffitrwydd ar ddwy olwyn mae croeso iddynt i droi lan efo beic ei hun a helmet I flasu sessiwn am ddim.

Os fyddwch yn mwynhau ac eisiau cymryd rhan mwy aml falle byddech a diddordeb ymuno ar clwb – fwy o fanylion ar www.towyriders.org.uk

HYSBYSIAD O GYFETHOL - Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

Beth am fod yn Gynghorydd Cymuned a helpu i wella eich cymuned leol?

Mae sedd wag ar Gyngor Cymuned Llangynnwr yn ward y Gorllewin, a dyma eich cyfle i gael eich cyfethol yn Aelod. Mae hwn yn gyfle arbennig i chi wneud gwahaniaeth i'r ardal leol trwy gyfrannu tuag at ansawdd bywyd o fewn y gymuned, yn ogystal a dylanwadu'n bositif ac effeithiol ar y gwasanaethau cyhoeddus gan sicrhau eu bod yn ateb gofynion lleol.

Os oes gennych ddiddordeb anfonwch lythyr yn rhoi crynodeb o’ch cefndir, a manylion byr o beth allwch gyfrannu at Blwyf Llangynnwr drwy fod yn aelod o’r Cyngor at y Clerc

Danfonwch eich llythyr i Clive Thomas (Clerc), Cyngor Cymuned Llangynnwr, 59 Nantyrarian, Caerfyrddin SA31 3JQ - clerc@llangynnwr-cc.org.uk (HYSBYSIR)

Achlysur Coffi at Elusen Cancr - Uned Y Fron Ysbyty Tywusog Phillip

Bu cadeirydd Cyngor Cymuned Llangynnwr mewn achlysur elusen a drefnwyd gan un o drigolion lleol sef Mrs Eileen Jones.
Mae Mrs Jones wedi trefnu’r achlysur dros y blynyddoedd i godi arian at Uned Cancr Y Fron Ysbyty Tywusog Phillip. Cynhalwyd yr achlysur yn ei thy, paratoiwyd te / coffi a digon o gacennau.


Llun = Mrs Jones gyda Cyng. Lee Whatley (Cadeirydd)

Cododd Mrs Jones £1000 llyneddac mae wedi dweud wrth y cadeirydd fod £1000 wedi ei godi yn barod ac mae’n gobeithio mynd yn well eleni. Roiodd Cyng. Whatley £100 allan o ‘gronfa’r gadair’ at yr elusen deilwng hyn.

Mae cadair y Cyngor Cymuned yn cael cronfa bob blwyddyn i gefnogi cyfluniannau, elusannau a unigolion lleol - gall ceisidau eu gwneud i Cadair y Cyngor.

“Dwr, Awyr, Tir” (21/06/2017)

Bu’r Cynghorwyr Lee Whatley a Sandra Thomas yn gwylio Ysgol Llangynnwr yn perfformio berfformiad o “Dwr, Awyr, Tir” gyda help Cwmni Theatr Arad Goch.

Mae’r grwp wedi bod yn gweithio gyda ysgolion ar draws Cymru mewn Priosect Creadigol Cydweithrediadol o dan Cynllun Dysgu Creadigol o dan arweiniad Cyngor Celfyddydau Cymru. Bu’r bardd lleol Y Meddyg Mererid Hopwood ynghyd a'r arlunwyr Meinir Mathias, Lleucu Meinir ag Ioan Hefin yn gweithio gyda disgyblion a athrawon yr ysgol i greu cerddi amryw iaith fel sail i gyflwyniad cyfrangauol.

Dwedodd y Cyng Sandra Thomas – “mae’r priosect wedi darganfod rhan creadigol y plant ac roedd y gynylleidfa fawr wedi mwynhau’r cyflwyniad o’r answadd uchaf. Mae rhaid llongyfarch y disgyblion a gymerodd rhan yn y prosiect am eu gwaith penigamp”.

Y Cinio Mawr (18/06/2017)

Cynhaliwyd Y Cinio Mawr yn Yr Aelwyd ar ddydd Sul 18fed o Fehefin.

Bu Cyng Snadra Thomas yn yr achlysur ar rhan y Cyngor and said “diolch yn fawr iawn i Rhwydwaith Llangynnwr am drefnu’r achlysur a oedd am ddim. Rhaid hefyd diolch y gwirfoddolwyr am ddarparu’r bwyd pen i gamp. Roedd pawb wedi mwynhau cyfrathebu a gweld cyflwyniad o hen luniau o Llangynnwr

Diwrnod Chwareuon yr Ysgol

Cynhaliwyd diwrnod chwareuon blynyddol Ysgol Llangynnwr yn ddiweddar a bu Cyng Sandra Thomas, is-gadair Cyngor Cymuned Llangynnwr ar rhan y cyngor.

Dwedodd hi “rhoedd y rasys yn gystadleol iawn ac roedd ymdrech y plant i’w longyfarch, roedd hyn wedi rhoi prynhawn cynhyrfus i’r dorf fawr oedd yn bresennol. Roedd y tywydd yn fendigedig ac roedd ymdrech a brwdfrydedd y plant i’w ganmol”.

Dilynwyd y prynhawn efo’r Ffair Haf a roedd yno dyfra fawr o blant a rhieni wedi sefyll ymlaen I fwynhau yr awyrgylch and treio ei lwc wrth y nifer stondinau.

Penblwydd hapus Pobl Bach Llangynnwr

Roedd Meithrinfa Pobl Bach yn dathlu bod ar agor am dair blwyyddyn ar ddeg yn Llangynnwr

Bu Cyng. Sandra Thomas Is-Gadair Cyngor Cymuned Llangynnwr yn yr achlysur yn y Feithrinfa ar rhan y cyngor, yno hefyd oedd Emlyn Schiavonne Diprwy Faer Cyngor Tref Caerfyrddin.

Mae’r cyfleusterau yn y Feithrinfa yn neilldiol ac mae’r plant yn hapus ac yn frwdfrydig wrth ymuno yn y gweithgareddau.
Llongyfarchiadau I Feithrinfa Pobl Bach.

HYSBYSIAD O GYFETHOL - Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

Beth am fod yn Gynghorydd Cymuned a helpu i wella eich cymuned leol?

Mae un sedd wag ar Gyngor Cymuned Llangynnwr (Ward Dwyrain) a dyma eich cyfle i gael eich cyfethol yn Aelod. Mae hwn yn gyfle arbennig i chi wneud gwahaniaeth i'r ardal leol trwy gyfrannu tuag at ansawdd bywyd o fewn y gymuned, yn ogystal a dylanwadu'n bositif ac effeithiol ar y gwasanaethau cyhoeddus gan sicrhau eu bod yn ateb gofynion lleol.

Os oes gennych ddiddordeb anfonwch lythyr yn rhoi crynodeb o’ch cefndir, a manylion byr o beth allwch gyfrannu at Blwyf Llangynnwr drwy fod yn aelod o’r Cyngor at y Clerc – dyddiad cau Dydd Iau 8fed o Fehefin 2017.

Danfonwch eich llythyr i Clive Thomas (Clerc), Cyngor Cymuned Llangynnwr, 59 Nantyrarian, Caerfyrddin SA31 3JQ - clerc@llangynnwr-cc.org.uk (HYSBYSIR)