Header Image for Llangunnor Community Council - Welsh

Newyddion 2018

Parc (19/04/2019)

Yn dilyn amgylchiadau ddi-ddisgwyl mae’r gwaith i wella ardal y plant iau wedi cael eu oedi. Pa fodd, mae’r contractor wedi dweud wrth y Cyngor fod y gwaith i ddechrau ar y 29fed o Ebrill ac yw orffen o fewn tair wythnos.

(14/04/2019)

Yn ddiweddar cyflawnwyd casgliad sbwriel llwyddianus gan Ysgol Llangynnwr a’r Cyngor Cymuned

 

(10/04/2019)

Yn anffodus oherwydd y tywydd cafodd y casgliad sbwriel ei ohirio, fe fydd yn cymryd lle ar Ddydd Iau 11fed o Ebrill am 9.30y.b.

Gwobr Cymeradwyo (31/03/2019)

Bu’r Cyng. Lee Whatley yn y trydydd cynhadledd o’r “Innovative Practice and National Awards” a gynhaliwyd ar Gae’r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd, roedd Cyngor Cymuned Llangynnwr wedi eu noddi yn y catogeri am y safle we orau.

Roedd y gwobrwyo wedi eu drefnu gan Un Llais Cymru, roedd deg categori ar agor i ddros 700 o Gynghorau Tref a Chymuned ar draws Cymru. Roedd y categoriau yn cael eu barnu gan gynrhychiolwyr annibynol oedd yn cynnwys “Welsh Local Government Association (WLGA), Natural Resources Wales, Participation Cymru and Co-pro Cymru”.

Gwobr Cymeradwyo
(© Lee Whatley) - Llun – Cyng. Whatley efo’r wobr

Er i Langynnwr ddim ennill y tro hwn, cafodd y Cyngor eu cymeradwyo gan y panel barnu.

Hyfforddiant Cynghorwyr

 Bu tri o gynghorwyr y Cyngor, sef Cyng. Porter, Slate a David Thomas mewn hyfforddiant “Cod Ymddygiad” yn Hendy Gwyn drwy law y Cyngor Sir. Mae disgwyl i bob cynghorwr newydd fynychu’r cwrs hyfforddi ar y Cod Ymddygiad, ond hefyd mae cyfle i fynychu sesiynau hyfforddu eraill i’w datblygu fel cynghorwyr.

Yn ddiweddar bu’r Cyng. Whatley mewn cwrs ‘Deall y Gyfraith” drwy law Un Llais Cymru

Parêd Gwyl Dewi 2019

Bu Cadeiryddes Cyngor Cymuned Llangynnwr yn y Parêd Gwyl Dewi ar Dydd Sadwrn yr 2ail o Fawrth. Roedd llawer wedi troi lan i’r pared gyda adloniant wedi eu ddarpar yn Sgwar y Dref.

The Carmarthenshire Herald / Drew Stiles)

Dydd Gŵyl Dewi Hapus

(Llun cwrteisi Lee Whatley)

Parc (18/02/2019)

Fe fydd y gwaith, sef y cyfarpar chwarae ar gwelliantau i’r fynedfa, yn dechrau ar y 4ydd o Fawrth. Mae’r adeiladydd yn ymddiheurio am y yr oedi ond oherwydd y tywydd gwlyb mae wedi cael ei ddal i fynny ar y cytundeb presennol


Parc (28/01/2019)

*** Oherwydd y tywydd glwyb ac fod y ddaear yn drwythedig, mae’r contractor wedi penderfynnu gohirio dechrau’r gwaith yn y parc am rhai wythnosau ***

Mae’r Cyngor Cymuned yn gobeithio fydd gwaith yn dechrau cyn ddiwedd mis Ionawr ar y prosiect newydd i wella ardal chwarae’r plant iau. Fe fydd y fynedfa hefyd yn cael gwelliantau. Mae gan y Cyngor fwy o syniadau i wella’r parc ond fe fydd sessiwn ymgynghori yn cael ei cynnal ym mis Ebrill / Mai i weld beth yr ydych chi’r gymuned eisiau gweld dros y blynyddoedd nesaf.

 

Llythyr Newyddion

 Cylchlythyr


Cynghorydd Newydd

Cafodd y Cyng. John Porter ei gyfethol ar gyngor Llangynnwr yng nghyfarfod mis Medi, roedd yn bresennol yn ei gyfarfod cyntaf ym mis Hydref.
Cynghorwyr


??

 
Cynhaliwyd yr achlysur blynyddol o droi'r golau ar y goeden nadolig ger Garej Tywi ar nos Fercher 21fed o Dachwedd. Bu tyrfa fawr yn mwynhau gwrando ar gor yr ysgol yn canu carolau. Troiwyd golau'r goeden arno gan Rhydian Edwards, cadeirydd cyngor yr ysgol, a rhoiwyd y fendith gan y Parchedig Ceri Davies. Bu'r plant a'r rhieni yn dilyn Sion Corn draw i'r Babell lle roedd cwpanned o de a chacen, a wrth gwrs grotto Sion Corn.

 Diolch yn fawr i Morrisons am ddarparu'r lluniaeth a'r anrhegion i'r plant.


Gwasanaeth Dinesig

Cyng. Sandra Thomas gyda aelodau o gôr Ysgol Llangynnwr yn ei gwasanaeth dinesig yn Eglwys Llangynnwr

??

Mae camerau CCTV wedi eu ailosod ger cylchfan Tywi


Rhodd

Cyng. Sandra Thomas, Cadair Cyngor Cymuned Llangynnwr yn cyflwyno siec i Liz Gilligan o Lyfrau Di-Dâl Caerfyrddin. Lleolwyd ar un amser yn Llangynnwr (fel yr 'Healthy Planet'), erbyn hyn maent yn Woods Row, Caerfyrddin.Heddlu Dyfed Powyd

Fe fydd arddangosfeydd gan y Frigad Dan a'r Gwasanaeth Ambiwlans a partneriaethau eraill. Fe fydd cyfle i blant a phopl ifainc i weld sut mae y gwasanaeth Heddlu yn gweithio o fewn y gymuned ac hefyd gweithdy syrcas iddynt fwynhau


Ffotograffau


Ffotograffau


Ffotograffau


Ffotograffau


“Galw pob person brwdfrydig yn nhrennau stêm” (10/06/18)

Ar Ddydd Sadwrn y 7fed o Orffennaf fe fydd trên stêm yn dychwelyd i orsaf Caerfyrddin. Fe fydd y ‘Sugarloaf Mountaineer' yn gwneud taith i lawr llinell Calon Cymru yn cael ei thynnu gan y ‘Black Five’ rhif 45231 - ‘The Sherwood Forester’

Mae’r siwnai yn dathlu 150 mlynedd ers i linell Calon Cymru cael ei hagor. Disgwylir y periant i gyrraedd Caerfyrddin tua canol y prynhawn (15.30) a disgwylir iddi fod yno am tua awr i dynnu lluniau a cymryd mewn yr awyrgylch.
(Nodir taw amgancyfrif yw’r amserau hyn)