Cadair y Cyngor - Chair of the Council

Mae Cadair y Cyngor yn cael ei ethol yn y Cyfarfod Blynyddol ac mae’r term am flwyddyn, mae’n swydd sy’n galw am ei farchu.

Ef/hi sydd ar swydd o arwain y Cyngor ac mae’n cymryd gofal o gyfarfodyd y Cyngor trwy gyflwyno eitemau o’r agenda, gwahodd aelodau i siarad ac esbonio penderfyniadau. Mae’r gadair hefyd yn gwneud yn siwr fod cyfafodydd yn rhedeg yn rhwydd ac fod y busnes yn cael ei redeg mewn ffordd reolaidd.

Mae’r cadair hefyd yn cynrhychioli’r Cyngor mewn achlysurion lleol ac mae ganddo gronfa i helpu grwpiau lleol.
 

 Cronfa'r Cadeirydd

 Y Cyngor sy'n penderfynu ar Gronfa'r Cadeirydd (y cyfeirir ati weithiau fel lwfans) bob blwyddyn ac mae ar gael i'r Cadeirydd, sydd yn hanesyddol wedi defnyddio hwn i gefnogi sefydliadau ac achosion lleol.

Nid yw'r Cadeirydd yn derbyn yr arian hwn yn bersonol ac mae angen iddo gysylltu â'r Clerc i drefnu bod siec yn cael ei chyhoeddi a chofnodi manylion. Fodd bynnag, mae'r Cadeirydd yn penderfynu beth i'w gefnogi a faint i'w roi yn annibynnol o'r Cyngor i sefydliadau sydd o fudd i drigolion Llangunnor.

Mae croeso i sefydliadau / unigolion gysylltu â'r Cadeirydd.
 

Cadeiryddion Blaenorol 

Er 1979 mae enw'r cadeirydd wedi'i gofnodi ar y Gadwyn Swyddfa.

The Chair of Council is elected at the Annual General Meeting and the term of office is one year. It is a role, which demands respect.

He/she has the role of leading the Council and takes charge of Council meetings by introducing agenda items, inviting members to speak and clarifying matters for decisions.The Chair also ensures that the meeting runs smoothly and all business is conducted in a proper manner.

The Chair also represent the Council at local events and has a Fund to support local organisations.

Chair's Fund 

The Chair's Fund (sometimes referred to as an allowance) is decided by the Council each year and is made available to the Chair, who has historically used this to support local organisations and causes.

The Chair does not receive this money personally and does need to liaise with the Clerk to arrange for a cheque to be issued and details to be recorded. However the Chair decides on what to support and how much to give independently of the Council to organisations that benefit the residents of Llangunnor.

Organisations/individuals are welcome to contact the Chair.
 

 Previous Chairs of Council

Since 1979 the name of the chair has been recorded on the Chain of Office.

1979 - 1980 G. Bowyer

1980 - 1981 R.O. Griffiths

1981 - 1982 J.D.J. Morgan

1982 - 1983 M. Lloyd

1983 - 1984 E. Dalis-Davies

1984 - 1985 D. Williams

1985 - 1986 W.D.V. Evans

1986 - 1987 G. Williams

1987 - 1988 W.G. Tucker

1988 - 1989 D. Morgan

1989 - 1990 L. Pyne

1990 - 1991 J.D.J. Morgan

1991 - 1992 R.O. Griffiths

1992 - 1993 M.Lloyd

1993 - 1994 D. Williams

1994 - 1995 W.D.V. Evans

1995 - 1996 I.M. Lewis

1996 - 1997 J. Worthington

1997 - 1998 A. M. Jones

1998 - 1999 D. E. Williams

1999 - 2000 J.D.J. Morgan

2000 - 2001 R. O. Griffiths

2001 - 2002 H. R. Davies

2002 - 2003 C. M. Jones

2003 - 2004 D. R. Rees

2004 - 2005 D. Williams

2005 - 2006 J. D. J. Morgan

2006 - 2007 R. O. Griffiths

2007 - 2008 D. E. Williams

2008 - 2009 C . M. Jones

2009 - 2010 Doreen Valentine

2010 - 2011 Sarah Howells

2011 - 2012 Alun West

2012 - 2013 Geraint Bevan

2013 - 2014 Selwyn H Thomas

2014 - 2015 Paul Totterdale

2015 - 2016 Glenda Lloyd

2016 - 2017 David Watson

2017 - 2018 Lee Whatley

2018 - 2019 Sandra Thomas

2019 - 2020 Robin Griffiths

2021 - 2022 Elwyn Williams

2022 - 2023 Geraint Bevan

2023 - 2024 Jenny Slate

2024 - 2025