Cyllid y Cyngor - Council Finances

Mae’r gyfraith yn gwneud Cyngor Cymuned Llangynnwr yn gyfrifol am reolaeth y gyllideb, a threfn ar archwilio ac edrych ar ôl ei harian a diogelu ei eiddo.

Clerc Cyngor Cymuned Llangynnwr yw ‘r Swyddog Ariannol Cyfrifol sy’n gyfrifol am reoli cyllid y Cyngor; ef hefyd sydd yn gwneud yn siwr fod y cyfrifon yn cael eu cadw yn gywir.

Mae’r Cyngor yn penodi archwilydd menwol sy’n gwirio’r cyfrifon yn a chadarnhau eu bod wedi cael eu cadw a chyflwyno’n gywir. Mae ef n annibynol o’r cyngor.

Mae’r Archwilydd Cyffredin Cymru yn penodi archwilydd allanol ar gyfer cynghorau cymunedol. Maent hefyd yn gwneud yn siwr fod y cyfrifon yn gywir.

 

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn caniatáu i'r cyhoedd archwilio cyfrifon blynyddol a chofnodion cyfrifo'r cyngor cyn yr archwiliad allanol. Gall y cyhoedd hefyd ofyn cwestiynau i'r archwilydd a gwrthwynebu rhywbeth yn y cyfrifon os dymunant.

 

 Cyfrifon Blynyddol

Mae’r Swyddog Cyfrifol Cyllid yn paratoi cyfrifon y Cyngor am archwyliad mewnol ac allanol. Mae’r cyfrifon hyn ar gael i’w harchwylio gan y cyhoedd a’r archwilwyr allanol .

Mae’r cyfrifon yn dangos i bawb, fel y mae Cyngor Cymuned Llangynnwr wedi defnyddio’r arian dros y flwyddyn a dangos eu bod wedi ymddwyn yn gywir.

Unwaith mae’r archwiliad allanol wedi’i gyflawni mae’r cyfrifon yn ymddangos isod. Gweler y cyfrifon sydd wedi eu harchwilio i Gyngor Cymuned Llangynnwr.

 

Cyfrifon Blynyddol YE 31ain Mawrth 2020 
Cyfrifon Blynyddol YE 31ain Mawrth 2019
Cyfrifon Blynyddol YE 31ain Mawrth 2018


Gwariant y Cyngor 

Mae Swyddog Ariannol Cyfrifol (RFO) y cyngor yn paratoi'r cyfrifon bob blwyddyn ac yn darparu dadansoddiad o incwm a gwariant y Cyngor. Mae'r rhain ar gael ar-lein i'w harchwilio.

Gwariant 2019-20
Cysoni â Banc 2019-20
Gwariant 2018-19
Cysoni â Banc 2018-19
Gwariant 2017-18
Cysoni â Banc 2017-18


Taliadau Cynghorwyr 

Mae'n ofyniad statudol bod pob Cyngor yn cyhoeddi ac yn adrodd yn flynyddol i Banel Taliadau Annibynnol Cymru ar lwfansau a threuliau sy'n daladwy i gynghorwyr cymunedol erbyn 30 Medi bob blwyddyn. Byddwn hefyd yn cyhoeddi'r adroddiadau hyn ar-lein.

Lwfansau 2019-20
Lwfansau 2018-19
Lwfansau 2017-18 

 

The law makes Llangunnor Community Council responsible for financial management and the system of financial checks and balances to manage its own money well and to safeguard its assets.

The Clerk of Llangunnor Community Council is also the Responsible Financial Officer (RFO) to manage the finances of the council. The RFO makes sure the accounts are kept properly.

Llangunnor Community Council appoints its own internal auditor who acts as one of the council's financial checks and balances. The internal auditor is independent of the council's management and the other checks and balances. The internal auditor checks that the councils system of checks and balances is working properly.

The Auditor General for Wales appoints external auditors for local councils. The external auditor makes sure that Llangunnor Community Council has effective financial checks and balances and has prepared the accounts properly.

The Public Audit (Wales) Act 2004 allows the public to inspect the council's annual accounts and accounting records before the external audit. The public can also ask questions of the auditor and make an objection to something in the accounts if they wish to.

 

Audit Notice FY2023

Notice of Completion 2022

Annual Accounts

The Responsible Financial Officer (RFO) of the council prepares the accounts for the annual external audit. These accounts are available for inspection by members of the public and have the accounts audited by their external auditor. 

The accounts demonstrate to all interested parties, how Llangunnor Community Council has used its money in the year and confirm that it has acted properly during the year.

Once the external audit has been completed the accounts will be displayed below. Please find below the audited accounts for Llangunnor Community Council.

Annual Accounts YE 31st March 2022

Annual Accounts YE 31st March 2020
Annual Accounts YE 31st March 2019
Annual Accounts YE 31st March 2018


Council Expenditure

The Responsible Financial Officer (RFO) of the council prepares the accounts each year and provides a breakdown of the income and expenditure of the Council. These are available online for inspection. 
Expenditure 2021-22
Reconciliation with Bank 2021-22


Expenditure 2019-20
Reconciliation with Bank 2019-20
Expenditure 2018-19
Reconciliation with Bank 2018-19
Expenditure 2017-18
Reconciliation with Bank 2017-18


Allowances and Payments

It is a statutory requirement that all Councils publish and report annually to the Independent Remuneration Panel for Wales on allowances and expenses payable to community councillors by 30 September each year. We will also publish online these reports.  
Allowances 2022-23

Allowances 2019-20
Allowances 2018-19
Allowances 2017-18 


Budget

Budget 2023/24

Operational Costs 2023/24