Cyfarfodydd y Cyngor - Council Meetings

Mae cyfarfodydd y cyngor yn bwysig oherwydd dyma mae’r penderfyniadau yn cael eu gwneud, maent yn gyfarfodydd ffurfiol gyda phwrpas clir. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Yr Aelwyd ar y trydydd dydd Iau ym mhob mis am 6.30y.h., mae cyfarfod mis Rhagfyr ar yr ail nos Iau a does dim cyfarfod ym mis Awst.

Cynhelir y cyfarfodydd drwy’r Saesneg ond mae’r cyngor yn derbyn pob ymholiad yn ddwy ieithog. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu hysbysebu ar yr hysbysfyrddau lleol yn Nantycaws, Heol Llangynnwr a Brynmeurig ac hefyd ar wefan y Cyngor.

Mae agenda y cyfarfodydd ar gael tua wythnos o flaen llaw ac mae’r cynghorwyr yn derbyn galwad i fynychu efo holl waith papur y cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn dilyn y strwythur o’r agenda ac fel rheol dydy’r cyfarfod ddim yn gallu trafod materion sydd ddim ar yr agenda yn ôl y Rheolau Sefydlog.

Mae croeso i’r cyhoedd a’r wasg i fod yn bresennol ac maent yn cael eu hannog i ddod. Ambell waith mae rhai pynciau o natur mwy sensitif yn cael eu trafod ac fydd rhaid i’r cyhoedd a’r wasg adael (o dan Rheolau Sefydlog), unwaith mae’r trafod wedi gorffen mae croeso i bawb ddychwelyd. Mae eitem ar bob agenda i’r cyhoedd ofyn cwestiwn, atebir y cwestiwn ar y pryd os mae’n bosib, os ddim fe fydd y clerc yn dod nôl gydag ateb neu esboniad.

Cadeirydd / es y Cyngor sy’n arwain y cyfarfod ac mae’r Cynghorwyr yn siarad drwy’r cadeirydd ar bob achlysur. Gall y cadeirydd hefyd ofyn i aelod o’r gynulleidfa siarad os yw’r pwnc o ddiddordeb, os oes grwp mawr fe ofynnir i siaradwr i’w ddewis ar eu rhan. Does dim hawl recordio fideo na sain yn y cyfarfodydd ar hyn o bryd.

Dydy cyfarfodydd y cyngor ddim fel arfer yn hirach na dwy awr ac mae’r pwyllgor cynllunio yn cwrdd yn syth ar ei ôl.

Council meetings are important; this is where decisions are made.They are formal meetings with a clear purpose. The main council meetings are held at Yr Aelwyd on the third Thursday of the month at 6.30pm with the exception of the December meeting, which is held on the second Thursday. No meeting takes place during August. The meetings are conducted in English but discussion with the Council can be in either Welsh or English.

Meetings are advertised by putting up public notices on the Council notice boards found at Nantycaws, Llangunnnor Road and Brynmeurig and on the Council web site. The agenda of these meeting are normally available a few days before the meeting. Councillors receive a summons to attend.

The meeting follows a set structure as set out on the agenda for the meeting and cannot transact anything, which is not on the published agenda as per Standing Orders. (Opens in a new window)

The public and press have a right to observe how the Council operates, and are actively encouraged to attend meetings. There are on occasions items of a sensitive nature where the public and press will need to be excluded from the meeting, but once this has been discussed you are welcome to return and can leave the meeting at any point. Members of the public can ask a question during the public questions item on the agenda. If the question can be answered it will be, but further discussion or debate cannot take place unless the item is on the agenda.

The Chair of Council leads the meeting and councillors may address the Chair when given permission. The Chair may also invite members of the public to address the meeting, usually if the item being discussed directly effects those present. For large groups a spokesperson may be nominated to address the Council. The proceedings at meeting cannot currently be recorded on video/audio devices.

The main council meeting is not normally longer than two hours and the Planning Committee meets directly afterwards.

Full Council

Full Council

Cyfarfodydd y Cyngor

Planning Committee

Pwyllgor Cynllunio

Finance Committee

Pwyllgor Cyllid.

Park and Environmental Committee

Pwyllgor y Parc a'r Amgylchedd

Events Committee

Pwyllgor Digwyddiadau

Personnel

Temporary Committee set up to recruit a new clerk

Upcoming Meetings

Personnel

1 May 24 - 18:30 to 20:30

Personnel

1 Jun 24 - 18:30 to 20:30

Personnel

1 Jul 24 - 18:30 to 20:30

Personnel

1 Aug 24 - 18:30 to 20:30

Personnel

1 Sep 24 - 18:30 to 20:30

Personnel

1 Oct 24 - 18:30 to 20:30